Política de privacitat

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei 15/2003 del 18 de desembre de protecció de dades personals, el sol·licitant autoritza a què les dades de caràcter personal del sol·licitant consignades en aquest formulari s’incorporaran en fitxers el titular i responsable dels quals és MORA BANC GRUP, SA (en endavant, “MoraBanc”) perquè es tractin amb la finalitat de tramitar el servei sol·licitat i, si és el cas, donar compliment als contractes que finalment es formalitzin, com també verificar-ne la correcció operativa.

El sol·licitant autoritza expressament que MoraBanc li pugui enviar comunicacions comercials o promocionals de productes i serveis, així com informacions del propi Banc, socials o d’altres activitats, en paper o per mitjans electrònics (entre altres, missatges curts (SMS) al telèfon mòbil, correu electrònic, etc.). Aquest consentiment té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

El fet d’emplenar aquest formulari implica que el sol·licitant reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes; en cas contrari, MoraBanc declina tota responsabilitat per la manca de veracitat o de correcció de les dades.

El sol·licitant autoritza a comunicar o interconnectar dites dades a tercers que formin part del grup d’empreses de MoraBanc, entitats dedicades fonamentalment a l’àmbit financer, assegurador i de prestació de serveis, considerant-se el sol·licitant informat d’aquesta cessió en virtut de la present clàusula. El sol·licitant autoritza que se li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzin aquestes empreses.

El responsable del tractament de les dades és MoraBanc. El sol·licitant queda informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició en els termes establerts en la legislació vigent.